افزودن قابلیت تکمیل خودکار به Emacs

·

1 min read

آخرین نسخه بسته Auto-complete را از این صفحه [دانلود](cx4a.org/software/auto-complete/index.html#.. "emacs auto-complete Downlad page") کنید‌. و داخل یک پوشه تخلیه‌اش کنید‌. ایمکس را باز کنید‌، و دستور زیر را وارد کنید‌:

bashM-x load-file RET

آدرس فایل ‎/etc/install.el موجود در پوشه‌ی دانلود شده را به ایمکس بدهید‌. برای نمونه من چیزی شبیه به این را وارد کردم‌:

bash~/home/shahin/auto-complete/etc/install.el

باقی مراحل را تایید کنید و تمام‌. پیغام زیر را مشاهده می‌کنید‌:

```bashSuccessfully installed!

Add the following code to your .emacs:

(add-to-list 'load-path "~/.emacs.d") ; This may not be appeared if you have already added.

(add-to-list 'ac-dictionary-directories "~/.emacs.d/ac-dict")

(require 'auto-complete-config)

(ac-config-default)

```

همانطور که در توضیحات داده شده زیر تبریک آمده‌، خط‌های مربوطه را به فایل ‎.emacs موجود در پوشه‌ی خانگی‌تان (‌اگه نیست بسازید‌) وارد کنید‌. به همین سادگی‌. حالا یک فایل باز کنید و شروع به تایپ کنید و از قابلیت تکمیل خودکارش لذت ببرید‌.

پی‌نوشت: جالبیتش این است که حتی در محیط متنی هم به خوبی عمل می‌کند و نیازتان را بر طرف می‌سازد ;-)

=-=-=-=-=

Powered by Blogilo