ساخت یک iso از دیسک در دو سوت‌!

·

1 min read

مطمئن می‌شویم که CD‌مان Mount شده نباشد‌. می‌زنیم mount و اگر خبری از CDمان بود با umount ترتیبش را می‌دهیم‌.

سوت دوم:

dd if=/dev/cdrom of=~/myDisk.iso

که مقدار آرگومان if آدرس mediaی مورد نظر را نشان می‌دهد و of آدرسی که می‌خواهیم isoیمان در آن نوشته شود‌.