لیست تصادفی پست‌ها در وردپرس

·

1 min read

<?php

$args = array( 'numberposts' => 7, 'posts_per_page' => 5, 'orderby' => 'rand' );

$rand_posts = get_posts( $args );

foreach( $rand_posts as $post ) : ?>

  • <?php the_title(); ?>
  • <?php endforeach; ?>[/php]

    بدیهی است که با تغییر مقدار روبروی عبارت numberposts می‌توانید تعداد عناوین داخل لیست را جابجا کنید‌.